top of page

Disclaimer

Op het gebruik van deze website (www.vanleeuwenautomobielen.nl en www.rovernederland.nl) zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

Ondanks het feit dat van Leeuwen Automobielen deze website zo vaak mogelijk actualiseert en aanvult, is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op deze website aangeboden producten worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze informatie kan op ieder moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van van Leeuwen Automobielen. Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op deze website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen bij van Leeuwen Automobielen. 

Van Leeuwen Automobielen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website. Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen Van Leeuwen Automobielen en de gebruiker van de website ontstaan.

 

Auteursrechten

 

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende alle producten liggen bij van Leeuwen Automobielen. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van van Leeuwen Automobielen.

 

Privacy Policy Van Leeuwen Automobielen

Van Leeuwen Automobielen hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacy beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Van Leeuwen Automobielen houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid.

 • verwerking van uw persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.

 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

 • passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is. 

 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.

 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hier op willen wijzen en deze respecteren.

 

Indien u na het doornemen van ons privacy beleid, vragen hebt hierover of contact met ons wenst kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

 

Doel en persoonsgegevens.

De Algemene verordening gegevensbescherming geeft in artikel 5.1.b aan dat er een doel moet zijn om persoonsgegevens te verzamelen en te verwerken.

Er zijn verschillende doelen waarvoor wij uw persoonsgegevens kunnen verwerken. Dit zijn onder andere:

 • U koopt een voertuig bij ons.

 • U maakt een proefrit bij ons of huurt een voertuig bij ons.

 •  U laat een voertuig via ons onderhouden.

 •  U laat schade aan uw voertuig via ons herstellen.

 • U wilt uitgenodigd worden voor events.

 

Welke persoonsgegevens.

De volgende categorieën van persoonsgegevens worden van u vastgelegd:

 • Contactgegevens: Naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer(s), e-mailadres.

 • Kopie paspoort, ID kaart en rijbewijs waarop uw pasfoto en gegevens zichtbaar zijn.

 • Andere persoonlijke gegevens: geboortedatum, geslacht, hobby’s en andere persoonlijke voorkeuren.

Kopie identiteitsbewijs.

Soms is het noodzakelijk dat wij een kopie identiteitsbewijs aan u vragen. Hierbij hanteren wij de volgende afspraken:

 • T.b.v. een proefrit of de verhuur van een voertuig zullen wij u om een kopie van uw rijbewijs vragen. Deze kopie bewaren wij gedurende de proefrit of de verhuur. Na afloop geven wij u de kopie terug of vernietigen wij deze.

 • T.b.v. de tenaamstelling van een voertuig mogen wij u om uw identiteitsbewijs vragen. Wij controleren deze, maar zullen hiervan geen kopie maken. Zonder inzage in uw identiteitsbewijs, kunnen wij het voertuig niet tenaamstellen.

 • T.b.v. wettelijke bepalingen, zoals onder andere de Wwft, kunnen wij genoodzaakt zijn een kopie van uw identiteitsbewijs te maken en deze gedurende de wettelijke termijn te bewaren.

 

Cameratoezicht.

Onze vestiging is voorzien van camera’s. Wij vinden dit belangrijk voor de veiligheid van u en uw voertuig, onze medewerkers en onze voertuigen. De camerabeelden worden na 30 dagen verwijderd. We bewaren de camerabeelden langer als deze nodig zijn voor bijvoorbeeld een politieonderzoek na een diefstal of een ander incident.

 

Gegevens over uw voertuig.

Wij slaan de volgende gegevens over uw voertuig op:

• Kenteken

• Chassisnummer

• Merk en model

• Kilometerhistorie

• Eigendomshistoriehistorie (tenaamstelling)

 

Waarvoor verwerken wij uw persoonsgegevens.

Uw persoonsgegevens worden door Van Leeuwen Automobielen verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • Het aangaan van overeenkomsten

 • Facturatie van een voertuig en/of diensten

 • Tenaamstelling van een voertuig 

 

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Tenaamstelling voertuigen

 • Exporteren van voertuigen

 • Transporteren van voertuigen

 • Het aangaan van financiering

 

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons) gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

 

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

 

Bewaartermijn

Van Leeuwen Automobielen bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

 

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover met ons contact op te nemen. Komt u hier niet met ons uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Reclamaties

 

Onze producten worden aangeboden zoals ze zijn en bij de overeenkomst middels facturatie akkoord bevonden, tenzij anders overeengekomen. Eventuele reclamaties dienen binnen 3 dagen en maximaal 300 kilometer te worden gemeld. Onze algemene voorwaarden zijn op aanvraag op voorhand verkrijgbaar.

 

Leveringsvoorwaarden 

 

Onze algemene leveringsvoorwaarden zijn in onze showroom inzichtelijk of op aanvraag op voorhand verkrijgbaar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bottom of page